Pályázat intézményvezetői állás betöltésére

Budakeszi Város Német Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola
Intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                  

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.07.15-2026.07.14-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2092 Budakeszi, Knáb János utca 60.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.           

Pályázati feltételek:

 • Főiskola
 • az adott nevelési- oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges Nkt. 3. mellékletében meghatározott szakképzettség
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
 • cselekvőképesség
 •  büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt (megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető)
 • a magyarországi német közösséghez tartozás
 • vagyonnyilatkozat benyújtásának vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, német nemzetiségi tanító végzettség,
 • német nemzetiségi köznevelési intézményben szerzett megfelelő gyakorlat
 • intézményvezetői tapasztalat
 • több pedagógus szakvizsga megléte
 • a német nemzetiség kulturális életében való aktív részvétel
 • aktív részvétel a magyarországi német nemzetiség önkormányzati szerveiben

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
 • nyelvvizsga-bizonyítványok másolatai
 • a pályázó legalább 4 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
 • szakmai önéletrajz
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
 • hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2021. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schrotti János nyújt, a +36309318230 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Város Német Önkormányzata címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2021/0310 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezetői megbízásról Budakeszi Város Német Önkormányzatának Képviselő Testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • wudisuli.hu – 2021. március 16.
 • bvno.hu – 2021. március 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bvno.hu honlapról szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Comments are closed.
WudiSuli | Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola
Elérhetőségeink
Titkárság: Ritterné Nagy Barbara
 • 2092 Budakeszi, Knáb János utca 60.
 • +36 20 327 5858
 • titkarsag@wudisuli.hu

Ügyintézés

Telefonos információ:
minden nap: 8.00-15.30

Személyes ügyintézés a szülők részére:
hétfő-csütörtök: 9.00-13.00
szerda: 12.00-15.30